• NEWS UPDATE

 >返回

2017-06-11
2017恆生學界盃

 
恭喜 黃芷翎 獲得 2017恆生學界盃小學組
女單 亞軍 瑪利諾修院學校 (小學部)
女團 冠軍 瑪利諾修院學校 (小學部)

恭喜 陸思妤 獲得 2017恆生學界盃中學組
女雙 冠軍 拔萃女書院
​女團 冠軍 拔萃女書院