• CONTACT US
查詢及報名時間   
星期一至五 : 12:00pm ~ 6:00pm 
星期六          : 9:00am ~ 5:00pm

  WhatsApp  No:  5541-0788 (九龍)
  WhatsApp  No:  9043-9013 (灣仔)
(*註︰WhatsApp 信息回覆時間,請參考上述查詢及報名時間,
          其他時間發出之信息,回覆將因應上網覆蓋範圍,可能會出現延遲,
          如緊急事情,請在上述查詢及報名時間內致電本社,敬請留意 ! )


乒訓社訓練中心位置:
九龍喇沙利道1B號一樓  (位置在界限街與太子道西中間段)
TEL : 2339-1006

乒訓社訓練中心位置: 
灣仔譚臣道114號 廣亞大廈 6樓(
約瑟校服樓上)
Tel:2339-1306

名字:
電郵:
電話:
查詢訊息: