• NEWS UPDATE

 >返回

2022-11-12
亞藝會香港站公開賽 U9男子單打冠軍
恭喜本社學員 黃梓恩
奪得 亞藝會(國際)乒乓球系列賽之
香港站公開賽 U9男子單打冠軍